សាកលវិទ្យាល័យ បានប្រជុំកែសម្រួល​ក្រដាស​ផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់​ជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន

នៅព្រឹកថៃ្ងទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យ បានប្រជុំកែសំរួលក្រដាសផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់ជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ ដឹកនាំប្រជុំដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឯក មនោសែន សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស។

បញ្ចេញមតិយោបល

avatar
  Subscribe[:km]សាប់ស្រ្កៃ  
Notify of[:km]ជូនដំណឹងអំពី