រៀបចំប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១២

ថៃ្ងទី០២ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦ សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស បានរៀបចំប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១២ ដោយមានការចូលរួមត្រួតពិនិត្យពីមន្រ្តី នាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សា នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  ។

បញ្ចេញមតិយោបល

avatar
  Subscribe[:km]សាប់ស្រ្កៃ  
Notify of[:km]ជូនដំណឹងអំពី