អាហារូបករណ៍ ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥

 

 

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ស្ថាពរទទួលអាហារូបករណ៍ ​ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឧត្តមសិក្សា)​នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស​ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៤-២០១៥ ​សម័យជ្រើសរើស ២០-កញ្ញា-២០១៤

ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស

ជំនាញ គណនេយ្យ


ជំនាញ ម៉ាឃីតធីង

ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនាញ គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់បំរុង នឹងអាចបានទទួលអាហារូបករណ៍ ​ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឧត្តមសិក្សា) ​នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស​ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១២-២០១៣​សម័យជ្រើសរើស ២០-កញ្ញា-២០១២