អាហារូបករណ៍ ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២

បញ្ជីឈ្មោះសិស្សដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍សិក្សាដោយឥតបង់ថ្លៃ ស្នាក់នៅ និងរបបអាហារ នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស