អាហារូបករណ៍ ឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ស្ថាពរទទួលអាហារូបករណ៍​ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឧត្តមសិក្សា)​នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស​ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១២-២០១៣​សម័យជ្រើសរើស ២០-កញ្ញា-២០១២

ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស

ជំនាញ គណនេយ្យ

ជំនាញ ម៉ាឃីតធីង

ជំនាញ គ្រប់គ្រង

ជំនាញ ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនាញ គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់បំរុង នឹងអាចបានទទួលអាហារូបករណ៍ ​ចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១ ឧត្តមសិក្សា)​នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស​ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១២-២០១៣​សម័យជ្រើសរើស ២០-កញ្ញា-២០១២